Будова, функції і розвиток спинного мозку

БУДОВА, ФУНКЦІЇ ТА РОЗВИТОК ВІДДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Лекція 19.

Еволюційний процес

Еволюція нервової системи відбувалася в напрямах:

° диференціація будови нейронів та їх функцій (спеціалізація ней­ронів);

° концентрація нейронів у певних місцях тіла з утворенням вузлів, нервових центрів, а пізніше нервової трубки (централізація);

о виникнення синапсів, які забезпечують зв'язок між нейронами;

° посилення регулюючої ролі головного відділу ЦНС у двобічно­симетричних організмів (цефалізація).

Важливо знати, що...

о Основна умова нормального функціонування рефлекторної діяльності нервової системи — непошкодженість усіх ланок рефлек­торної дуги.

Цікаво знати, що:

° У будові нервової системи усіх хребетних організмів багато спільного. У всіх є спинний і головний мозок, але рівень розвитку відділів мозку істотно відрізняється.

Література

1. Бугаев К.Е., Маркусенко H.H. та ін. Возрастная физиология. Ростов-на-Дону: "Ворошиловградская правда", 1975. С. 22 35.

2. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов.—М.: Высш.шк., 1985.— С. 83 95.

3. Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни.—К.: Радянська школа, 1967. ( 229 234.

4. Старушенко Л.І. Клінічна анатомія і фізіологія людини: Навч. по­сібник,— К.: УСМП, 2001. ( 193 199.

5. Хрипкова А.Г. Возрастая физиологии. М : Просвещение, 1978.— С.44-57.

і природа їх єдина.

План

1. Будова, функції і розвиток спинного мозку.

2. Загальний план будови головного мозку.

3. Ріст і розвиток головного мозку.

4. Порушення стану нервових системи та їхня профілактика.

Спинний мозок це частина центральної нервової системи, що розміщена в каналі хребта, має вигляд тяжа, довжина якого у дорослої людини приблизно 45 см. Верхній кінець спинного мозку, який лежить на межі між атлантом, переходить у довгастий мозок, а нижча, на рівні І і 2 поперекових хребців, звужується і переходить у кінцеву нитку. Спинний мозок розділений двома борознами (передньою і задньою) на праву і ліву половини.

Спинний мозок оточений трьома оболонками: твердою, павутинною і м'якою. Зовнішня тверда оболонки утворена щільною сполучною тка­ниною, в деяких місцях зростається з кістками хребта. Павутинна обо­лонка лежить під твердою — це тонка, щільна пластинка, бідна на нерви і судини. Під павутинною оболонкою лежить м 'яка оболонка, яка щільно прилягає до поверхні мозку і заходить у всі заглибини на його поверхні. Попа утворена пухкою сполучною тканиною, містить багато кровонос­них судин. Між м'якою і павутинною оболонками утворюється надпавутинний простір, заповнений рідиною, яка відіграє роль лімфи.

На поперечному пе­рерізі спинний мозок має вигляд овалу (рис.68). Всередині спинного моз­ку розрізняють сіру ре­човину, утворену тілами нейронів і безмієліновими аксонами. Сіра речовина утворює дві вертикальні колони в правій та лівій половинах спинного моз­ку. Посередині проходить вузький центральний ка­нал із спинномозковою рідиною. В кожній колоні

сірої речовини розрізняють два стовпи - передній і задній, на попереч­ному розрізі спинного мозку ці стовпи мають вигляд рогів і нагадують літеру H або метелика.

Рис. 68. Поперечний розріз спинного мозку і

утворення спинномозкового нерва: 1 — спинний мозок; 2 — передній ріг сірої речови­ни; 3 — задній ріг сірої речовини; 4 — бічний ріг сірої речовини; 5 — спинномозковий канал у сірій

спайці; б — передня поздовжня борозна; 7 — задній корінець спинномозкового нерва; 8 — пе­редній корінець спинномозкового нерва; 9 — спин­номозковий (міжхребцевий) вузол.

Сіра речовина спинного мочку утворює з кожної сторони по два виступи: короткі і широкі виступи, що йдуть, до передньої поверхні мазку, називаються передніми рогами, а внапрямку до задньої поверхні витягуються вужчі – задні роги. У сірій речовині передніх рогів містяться тіла рухливих (відцент­рових) нейронів, відростки яких утворюють передній корінець. У задніх рогах розташовані клітини проміжних нейронів, через які здійснюється зв'язок між доцентровими нейронами. Задній корінець утвореним волокнами чутливих (доцентрових) клітин, тіла яких розташовуються в спинномозкових вузлах. Через задні корінці збудження передасться із периферії в спинний мозок. Це — чутливі корінці 1 Через передні корінці збудження передається від спинного мозку до м'язів і а інших органів. Це — рухові корінці.

Зовнішня частина спинного мозку біли речовина, утворена трак­тами аксонів, укритих мієліном, які здійснюють двосторонні зв’язки між головним і спинним мозком. Біла речовина поділяється рогами на три стовпи. У білій речовині лежать волокна чутливих і рухових нейронів, по яких проходить збудження від рецепторів у центральну нервову систе­му і від неї до різних органів.

У центрі спинного мозку проходить вузький спинномозковий канал, заповнений спинномозковою рідиною.

Від спинної о мозку підходять спинномозкові нерви. Ділянка спин­ного мозку з однією парою спинномозкових нервів називається сегмен­том Таких сегментів у спинному мозку 31. Від них відходить 31 пара (мішаних спинномозкових нервів: 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 куприковий Кожний нерп починається двома корінцями — переднім і заднім, які утворюють при виході із хребетного каналу один спинномозковий нерв, що йде на периферію.

Передні корінці спинномозкового нерва складаються з аксонів рухових клітин, тіла яких містяться у передніх рогах спинного мозку. Ці аксони йдуть до скелетних м’язів викликаючи їх скорочення.

Задні корінці спинномозкового нерва товщі за передні, в кожному з них є спинномозковий вузол. У цих вузлах лежать чутливі нейрони з двома відростками (аксонами і дендритами). Дендрити ідуть до шкіри, утворюючи в ній чутливі закінчення, а аксони в складі задніх корінців входять у спинний мозок.

Із спинномозкових нервів, що відходять від кількох суміжних сег­ментів, формуються нервові сплетіння: шийне, утворене 4 шийними нервами, плечове, утворене 4 шийними і 1 грудним нервами, поперекове, утворене 12 грудними і 1 - 4 поперековими нервами, і крижове, утворене з 5-го поперекового, всіх крижових і куприкових нервів. Не утворюють сплетінь ті нерви, які виходять з 11 - 12 грудних сегментів. 8 пар шийних спинномозкових нервів сполучаються, утворюючи 2 сплетіння — шийне і плечове. Вони іннервують потилицю, шию, плечовий пояс, плече, пе­редпліччя, кисть, а також діафрагму. Грудні нерви безпосередньо пря­мують до міжреберних м'язів, глибоких м'язів спини і передньої черев­ної стінки. Чотири із п'яти пар поперекових спинномозкових нервів утворюють поперекове сплетіння, що іннервує нижню частину спини, а також стегно та гомілку. Два нервових сплетіння — крижове та купри­кове — іннервують стегно, сідницю, м'язи та шкіру гомілки і стопи, анальну та генітальну ділянки.

Спинний мозок виконує дві основні функції: рефлекторну і провідну.

Рефлекторна функція спинного мозку полягає у здійсненні склад­них рухових реакцій організму. Спинний мозок іннервує всю скелетну мускулатуру, крім м'язів голови, які іннервуються черепними нервами. У спинному мозку містяться рефлекторні центри мускулатури тулуба, кінцівок шиї. Тут же розташовано багато центрів автономної нервової системи. Рефлекси сечовипускання і дефекації зв'язані з функцією спин­ного мозку.

Спинний мозок здійснює іпровідну функцію. Доцентрові імпуль­си, які надходять у спинний мозок по задніх корінцях, передаються по провідних шляхах спинного мозку у відділи головного мозку, що лежать вище. В свою чергу, із відділів центральної нервової системи спинний мозок одержує імпульси, які можуть змінювати діяльність скелетної мускулатури і внутрішніх органів. Провідні шляхи ділиться на висхідні і низхідні. Висхідні шляхи проводять імпульси із периферії (під рейси торів шкіри, м'язів, суглобів, внутрішніх органів) до головного мозку. Низхідні шляхи проходять по передніх і частково бічних стовпах. По них передаються імпульси від головного мозку до рухових центрів спин­ного мозку, а від них ці імпульси йдуть до скелетних м'язів.

Розвиток спинного мозку. Коли в ембріона головний мозок знахо­диться на стадії мозкових пухирів, спинний мозок досягає значних розмірів. На ранніх стадіях розвитку плоду спинний мозок заповнює всю порожнину хребетного каналу. Потім хребетний стовп випереджає в рості спинний мозок і до моменту народження закінчується на рівні III попе­рекового хребця. У новонароджених довжина спинного мозку 14- 16 см — до 10 років подвоюється. На поперековому зрізі спинного моз­ку дітей раннього віку відмічається перевага передніх рогів над задні­ми. Провідні шляхи досип, розвинені вже па момент народження.

Мієлінізація їх волокон закінчується до 3-х місяців, тоді як у периферич­них нервах тягнеться до 3-х років і більше.

Із збільшенням маси спинного мозку змінюється і його довжина, яка у чоловіків досягає 46 см, а у жінок 41-42 см. Під час розвитку спинний мозок не встигає за ростом хребта, і тому у дитини спинний мозок виповнює лише дві і ретини хребтового каналу.

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 − = 10